Extra stämman tog fram nya stadgar

Förslaget på nya stadgar 2018 pdf

Vid extrastämman den 24 januari 2018 slogs förslaget till föreningens nya stadgar fast. Dessa  kommer att presenteras på den ordinarie stämman under 2018 för godkännande. Här syns det nya förslaget till stadgar. Ny information om datumet för fiskestämman kommer att komma inom kort.


Stadgar för Bellens Fiskevårdsområdesförening (förslag till stämman 2018)

 

 • 1 NAMN

 

Föreningens namn är Bellens fiskevårdsområdesförening.

 

 • 2 OMFATTNING

 

Föreningen förvaltar fisket i Bellens fiskevårdsområde i Eksjö kommun i Jönköpings län.

 

Fiskevårdsområdet består av fisket i de fastigheter som har fiskerätt i Bellen. Den delaktighet i fiskevårdsområdet som tillkommer ingående fastigheter framgår av fiskerättsförteckningen.

Föreningens verksamhet ska omfatta allt fiske inom fiskevårdsområdet.

 

 • 3 SYFTE

 

Föreningens syfte är att samordna fisket och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med hänsyn tagen till de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiske till allmänheten genom försäljning av fiskekort.

 

 • 4 MEDLEM

 

Medlem i föreningen är den som äger fastighet med fiskerätt i fiskevårdsområdet eller de övriga brukare m.fl. som avses i 4 § andra och tredje styckena lagen om fiskevårdsområden.

 

 • 5 MEDLEMS FISKE

 

Medlem får utöva sin fiskerätt inom fiskevatten som tillhör det egna skifteslaget eller den egna fastigheten men är skyldig att följa de av fiskevårdsskäl motiverade bestämmelser som ordinarie fiskestämma beslutar beträffande fiskeredskap, fisketider och dylikt.  

Efter beslut på fiskestämman får medlem bedriva fiske inom andra delar av fiskevårdsområdet på det sätt som fiskestämman beslutar.  

 

Medlem ska skriftligen meddela förändring av fiskerätten, genom arrende eller annan upplåtelse, till styrelsen.

Familjemedlem har fiskerätt enl. ovan. Som familjemedlem räknas make/maka, sambo, egna barn, mor/farföräldrar.

 

 • 6 UPPLÅTELSE AV FISKE

Föreningen ska upplåta fiske, med handredskap, inom fiskevårdsområdet genom försäljning av fiskekort till allmänheten. Beslut om upplåtelse får inte strida mot 23 § lagen om fiskevårdsområden. Upplåtelsen kan avse allt fiske utom kräftor.

 

De närmare villkoren för försäljningen av fiskekort beslutas årligen på ordinarie fiskestämma.

 

 • 7 UTTAXERING

 

Fiskestämman kan besluta om uttaxering från medlemmarna för föreningens verksamhet. Det sammanlagda beloppet för sådan uttaxering får inte överstiga 5000 kr per år. Detta belopp får höjas i proportion till ändringar i konsumentprisindex (basår 2016).

 

Bidragsskyldigheten vid uttaxering ska fördelas mellan medlemmarna efter vars och ens delaktighet enligt fiskerättsförteckningen.

 

 • 8 FISKERÄTTSBEVIS

 

Medlem som bedriver fiske ska kunna uppvisa giltig legitimation, för att styrka medlemskap i föreningen enl. upprättad fiskerättsförteckning.

 

 • 9 INKOMSTFÖRDELNING

 

Föreningens årliga behållna avkastning ska användas till förvaltning, fiskevård, fisketillsyn eller annan åtgärd som kan gagna medlemmarnas intressen.

Återstoden kan, vid tidpunkt som fiskestämman beslutar, fördelas mellan delägarna efter vars och ens delaktighet enligt fiskerättsförteckningen.

 • 10 BERÄKNING AV RÖSTER

 

Beslut på fiskestämma fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Röstning ska utövas personligen eller genom ombud med skriftlig fullmakt.

 

Vid omröstning har varje medlem en röst. Det förslag som har fått det högsta röstetalet gäller som stämmans beslut. Val avgörs vid lika röstetal genom lottning. I andra frågor har stämmans ordförande utslagsröst vid lika röstetal.

 

Om någon medlem begär det ska omröstning ske efter delaktighet i fråga om beslut som avser omfattningen av medlemmarnas fiske eller som rör föreningens ekonomiska verksamhet.

 

Ingen får rösta för mer än en femtedel av det på stämman företrädda röstetalet.

Medlemmarnas delaktighet i föreningens angelägenheter motsvarar den andel med vilken respektive fastighet upptagits i fiskerättsförteckningen.

 

 • 11 FISKESTÄMMA – Tid och plats

 

Ordinarie fiskestämma ska årligen hållas på den tid och plats som föreningens styrelse bestämmer, dock senast 1 april.

 

Extra fiskestämma ska hållas då styrelsen finner sådan påkallad eller då extra fiskestämma skriftligen begärs av minst 10 % av föreningens medlemmar. Vid extra stämma får endast avgöras sådant ärende som angetts i kallelsen.

 

 • 12 FISKESTÄMMA – Kallelse

 

Kallelse till fiskestämma ska ske minst 10 dagar före stämman.  

 

Före ordinarie stämma ska förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

 

Kallelse till medlemmarna ska vara skriftlig till minst en företrädare för varje fastighet eller brukare som ingår i fiskevårdsområdet, eller på annat sätt som fiskestämman beslutar.

 

 • 13 FISKESTÄMMA – Dagordning

 

Vid ordinarie fiskestämma ska följande ärenden behandlas

 

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 3. Val av sekreterare på stämman
 4. Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd.
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
 7. Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 10. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter
 11. Val av revisorer samt suppleanter
 12. Val av valberedning
 13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
 14. Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskevårdsplan) under kommande verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse.
 15. Övriga frågor
 16. Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålls tillgängligt

 

Beslut om röstlängd får anstå tills ärende uppkommer som fordrar särskild röstlängd.

 

 • 14 FISKESTÄMMA – Motioner

 

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Styrelsen ska bereda inlämnade motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

 

Motion som ska behandlas på ordinarie fiskestämma ska, för att kunna upptas på stämman, vara styrelsens ordförande tillhanda senast 30 dagar före fiskestämman.   

 

 • 15 FISKESTÄMMA – Protokoll

 

Vid fiskestämma ska föras protokoll.

 

Protokollet ska justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna på plats som meddelats på stämman.

 

När omröstning sker, ska i protokollet antecknas de omständigheter om rösträtt, delaktighet, ombud m.m. som har betydelse för att avgöra resultatet av röstningen. Eventuella reservationer ska antecknas.

 

 • 16 STYRELSE

 

För föreningen ska finnas en styrelse med säte i Eksjö kommun. Den ska bestå av ordförande och minst sex övriga ledamöter samt minst tre suppleanter för dem.

 

 • 17 STYRELSE – Val

 

Styrelsen väljs vid ordinarie fiskestämma.

 

Ordförande i föreningen utses av fiskestämman. Vice ordförande, sekreterare och kassör utses inom styrelsen, som i övrigt konstituerar sig själv. Mandattiden för ordföranden är ett år samt för övriga ledamöter och suppleanter två år. Första gången val äger rum ska tre ledamöter väljas för endast ett år.

 

 • 18 STYRELSE – Uppgifter

 

Styrelsen ska företräda föreningen. Den förvaltar föreningens tillgångar, svarar för dess angelägenheter och verkställer fiskestämmans beslut.

 

Styrelsen får även utöva fiskevårdsområdets rätt att som målsägande anmäla olovligt fiske till åtal samt i övrigt arbeta för beivrande av olaga fiske.

 

Om någon som har rätt att fiska inom fiskevårdsområdet fiskar i strid mot förbud eller villkor som enligt stadgarna eller fiskestämmans beslut gäller för fisket i området ska fiskevårdsområdesföreningen ta ut en kontrollavgift enligt 31 § – 38 § lagen om fiskevårdsområden. De närmare villkoren för kontrollavgiften fastställs av fiskestämman.

 

Det åligger styrelsen särskilt att :

 

∙ till fiskestämman lämna förslag till regler för fiskets vård och

  bedrivande (förvaltnings- och utvecklingsplan).

∙ själv eller genom den styrelsen utser utfärda och utlämna fiskekort till

  allmänheten.

∙ genomföra eller arbeta för genomförandet av nödvändiga åtgärder för

  ändamålsenlig förvaltning, fiskevård och fisketillsyn.

∙ kalla till fiskestämma

∙ bereda väckta motioner

∙ årligen till ordinarie fiskestämma lämna förvaltningsberättelse över

  föreningens verksamhet och ekonomi.

∙ svara för att fiskerättsförteckningen hålls aktuell.

 

 • 19 STYRELSE – Beslutsförhet

 

Styrelsesammanträde ska anses behörigen utlyst om kallelse skett i enlighet med § 22. Även om kallelsen inte skett på detta sätt ska sammanträdet anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig.

 

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter inkl. ordförande är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta röstande stöder. Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning och för andra frågor gäller den mening som ordföranden biträder.

 

 • 20 STYRELSE – Reservation

 

Styrelseledamot som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslut i ärendet. Sådan reservation ska anmälas i samband med beslutet och protokollföras.

 

 • 21 STYRELSE – Protokoll

 

Vid styrelsens sammanträde ska föras protokoll. Det ska uppta datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av respektive ärende, styrelsens beslut samt anmälda reservationer. Protokollet ska justeras av ordföranden eller den som vid ordförandens frånvaro lett sammanträdet.

 

 

 • 22 STYRELSE – Kallelse mm

 

Kallelse till styrelsesammanträde ska innehålla uppgift om förekommande ärenden och lämnas till ledamöterna minst fem dagar före sammanträdet. Information om sammanträdet ska samtidigt lämnas till suppleanterna.

 

Ledamot som är förhindrad att närvara ska genast meddela detta till ordföranden. Ordföranden ska då omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe.

 

Suppleant som inte tjänstgör har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdet men har ej rösträtt.

 

 • 23 FIRMATECKNING

 

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassaförvaltaren var för sig.

 

 • 24 RÄKENSKAPSÅR

 

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1 – 31/12

 

Räkenskaperna ska avlämnas till revisorerna senast åtta veckor efter räkenskapsårets utgång.

 

 • 25 REVISION

 

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska medlemmarna på ordinarie fiskestämma utse två revisorer och minst en revisors suppleanter. De väljs för ett år i taget.

 

Revisionsberättelse ska av revisorerna överlämnas till styrelsen senast två veckor före ordinarie fiskestämma.

 

Revisorerna får när som helst under verksamhetsåret ta del av protokoll, räkningar och andra handlingar som rör föreningens verksamhet.

 

 • 26 ÖVERKLAGANDE AV BESLUT

 

Om rätt att överklaga beslut fattade på fiskestämma eller av föreningens styrelse finns bestämmelser i 39 – 42 § lagen om fiskevårdsområden.

 

 • 27 STADGEÄNDRING

 

Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas vid två på varandra följande fiskestämmor, varav minst en ordinarie.

 

För beslut om ändring av stadgarna i de hänseenden som anges i 16 § lagen om fiskevårdsområden, d v s stadgarnas § 1 – 10, erfordras prövning av länsstyrelsen. I sådant fall behövs inte mer än ett stämmobeslut.

 

 • 28 UPPLÖSNING

 

Föreningen kan upplösas genom beslut av länsstyrelsen. Bestämmelser om förfarandet samt om fördelning av föreningens tillgångar finns i lagen om fiskevårdsområden.

 

 • 29 ANTAGANDE AV STADGARNA

 

Dessa stadgar har antagits av fiskestämman den 2018-??-??

 

 • 30 FASTSTÄLLANDE AV STADGARNA

 

Fiskevårdsområdet har bildats genom beslut av länsstyrelsen i Jönköpings län, den 1986-03-19. Länsstyrelsen har därvid fastställt §§ 1 – 10 i föreliggande stadgar.