Etikettarkiv: bellö

Nya priser för fiskekort,

De nya priserna börjar gälla senast den 1a maj 2023

Kortet kan antingen köpas digitalt via ifiske eller hos fiskeinnehavare i Bellen (se nedan).

Dagkort: 75 kr

Veckokort (7 dagar): 250 kr

Årskort: 400 kr
(365 dagar
från inköpsdatum)

Årskort med gäst: 500 kr
(365 dagar från inköpsdatum)

1 kort per person. Max 2 spön per kort (fler än 2 spön per person, ytterligare ett kort)

Ungdom t.o.m. 16 år fiskar gratis i sällskap med fiskekortsinnehavare

Fiskekortsförsäljning:
Bellö: (Bellesnäs, infart vid kyrkan)
Göran och Ingrid Silfverhielm 070-3550107 eller 073-0329223 (Även hyra av båt)

Ormanäs: (3 km, från Bellö, följ Lill-Bellens norra och östra strand)
Johan Wede 070-2308212

Kräftfiskesäsong 2023

Kräftfisket pågår mellan onsdag 2:e augusti kl. 17:00 till och med 30:e september, med rekommenderade minimimåttet 10 cm på kräftorna.

Kräftfiske är endast tillåtet för de fastighetsägare som innehar fiskerätt enligt: ”Förteckning över fiskerättsinnehavare i sjön Bellen 2019”

OBS! Fiskekortet gäller ej för kräftfiske.

Extra stämman tog fram nya stadgar

Förslaget på nya stadgar 2018 pdf

Vid extrastämman den 24 januari 2018 slogs förslaget till föreningens nya stadgar fast. Dessa  kommer att presenteras på den ordinarie stämman under 2018 för godkännande. Här syns det nya förslaget till stadgar. Ny information om datumet för fiskestämman kommer att komma inom kort.


Stadgar för Bellens Fiskevårdsområdesförening (förslag till stämman 2018)

 

 • 1 NAMN

 

Föreningens namn är Bellens fiskevårdsområdesförening.

 

 • 2 OMFATTNING

 

Föreningen förvaltar fisket i Bellens fiskevårdsområde i Eksjö kommun i Jönköpings län.

 

Fiskevårdsområdet består av fisket i de fastigheter som har fiskerätt i Bellen. Den delaktighet i fiskevårdsområdet som tillkommer ingående fastigheter framgår av fiskerättsförteckningen.

Föreningens verksamhet ska omfatta allt fiske inom fiskevårdsområdet.

 

 • 3 SYFTE

 

Föreningens syfte är att samordna fisket och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med hänsyn tagen till de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiske till allmänheten genom försäljning av fiskekort.

 

 • 4 MEDLEM

 

Medlem i föreningen är den som äger fastighet med fiskerätt i fiskevårdsområdet eller de övriga brukare m.fl. som avses i 4 § andra och tredje styckena lagen om fiskevårdsområden.

 

 • 5 MEDLEMS FISKE

 

Medlem får utöva sin fiskerätt inom fiskevatten som tillhör det egna skifteslaget eller den egna fastigheten men är skyldig att följa de av fiskevårdsskäl motiverade bestämmelser som ordinarie fiskestämma beslutar beträffande fiskeredskap, fisketider och dylikt.  

Efter beslut på fiskestämman får medlem bedriva fiske inom andra delar av fiskevårdsområdet på det sätt som fiskestämman beslutar.  

 

Medlem ska skriftligen meddela förändring av fiskerätten, genom arrende eller annan upplåtelse, till styrelsen.

Familjemedlem har fiskerätt enl. ovan. Som familjemedlem räknas make/maka, sambo, egna barn, mor/farföräldrar.

 

 • 6 UPPLÅTELSE AV FISKE

Föreningen ska upplåta fiske, med handredskap, inom fiskevårdsområdet genom försäljning av fiskekort till allmänheten. Beslut om upplåtelse får inte strida mot 23 § lagen om fiskevårdsområden. Upplåtelsen kan avse allt fiske utom kräftor.

 

De närmare villkoren för försäljningen av fiskekort beslutas årligen på ordinarie fiskestämma.

 

 • 7 UTTAXERING

 

Fiskestämman kan besluta om uttaxering från medlemmarna för föreningens verksamhet. Det sammanlagda beloppet för sådan uttaxering får inte överstiga 5000 kr per år. Detta belopp får höjas i proportion till ändringar i konsumentprisindex (basår 2016).

 

Bidragsskyldigheten vid uttaxering ska fördelas mellan medlemmarna efter vars och ens delaktighet enligt fiskerättsförteckningen.

 

 • 8 FISKERÄTTSBEVIS

 

Medlem som bedriver fiske ska kunna uppvisa giltig legitimation, för att styrka medlemskap i föreningen enl. upprättad fiskerättsförteckning.

 

 • 9 INKOMSTFÖRDELNING

 

Föreningens årliga behållna avkastning ska användas till förvaltning, fiskevård, fisketillsyn eller annan åtgärd som kan gagna medlemmarnas intressen.

Återstoden kan, vid tidpunkt som fiskestämman beslutar, fördelas mellan delägarna efter vars och ens delaktighet enligt fiskerättsförteckningen.

 • 10 BERÄKNING AV RÖSTER

 

Beslut på fiskestämma fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Röstning ska utövas personligen eller genom ombud med skriftlig fullmakt.

 

Vid omröstning har varje medlem en röst. Det förslag som har fått det högsta röstetalet gäller som stämmans beslut. Val avgörs vid lika röstetal genom lottning. I andra frågor har stämmans ordförande utslagsröst vid lika röstetal.

 

Om någon medlem begär det ska omröstning ske efter delaktighet i fråga om beslut som avser omfattningen av medlemmarnas fiske eller som rör föreningens ekonomiska verksamhet.

 

Ingen får rösta för mer än en femtedel av det på stämman företrädda röstetalet.

Medlemmarnas delaktighet i föreningens angelägenheter motsvarar den andel med vilken respektive fastighet upptagits i fiskerättsförteckningen.

 

 • 11 FISKESTÄMMA – Tid och plats

 

Ordinarie fiskestämma ska årligen hållas på den tid och plats som föreningens styrelse bestämmer, dock senast 1 april.

 

Extra fiskestämma ska hållas då styrelsen finner sådan påkallad eller då extra fiskestämma skriftligen begärs av minst 10 % av föreningens medlemmar. Vid extra stämma får endast avgöras sådant ärende som angetts i kallelsen.

 

 • 12 FISKESTÄMMA – Kallelse

 

Kallelse till fiskestämma ska ske minst 10 dagar före stämman.  

 

Före ordinarie stämma ska förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

 

Kallelse till medlemmarna ska vara skriftlig till minst en företrädare för varje fastighet eller brukare som ingår i fiskevårdsområdet, eller på annat sätt som fiskestämman beslutar.

 

 • 13 FISKESTÄMMA – Dagordning

 

Vid ordinarie fiskestämma ska följande ärenden behandlas

 

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 3. Val av sekreterare på stämman
 4. Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd.
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
 7. Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 10. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter
 11. Val av revisorer samt suppleanter
 12. Val av valberedning
 13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
 14. Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskevårdsplan) under kommande verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse.
 15. Övriga frågor
 16. Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålls tillgängligt

 

Beslut om röstlängd får anstå tills ärende uppkommer som fordrar särskild röstlängd.

 

 • 14 FISKESTÄMMA – Motioner

 

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Styrelsen ska bereda inlämnade motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

 

Motion som ska behandlas på ordinarie fiskestämma ska, för att kunna upptas på stämman, vara styrelsens ordförande tillhanda senast 30 dagar före fiskestämman.   

 

 • 15 FISKESTÄMMA – Protokoll

 

Vid fiskestämma ska föras protokoll.

 

Protokollet ska justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna på plats som meddelats på stämman.

 

När omröstning sker, ska i protokollet antecknas de omständigheter om rösträtt, delaktighet, ombud m.m. som har betydelse för att avgöra resultatet av röstningen. Eventuella reservationer ska antecknas.

 

 • 16 STYRELSE

 

För föreningen ska finnas en styrelse med säte i Eksjö kommun. Den ska bestå av ordförande och minst sex övriga ledamöter samt minst tre suppleanter för dem.

 

 • 17 STYRELSE – Val

 

Styrelsen väljs vid ordinarie fiskestämma.

 

Ordförande i föreningen utses av fiskestämman. Vice ordförande, sekreterare och kassör utses inom styrelsen, som i övrigt konstituerar sig själv. Mandattiden för ordföranden är ett år samt för övriga ledamöter och suppleanter två år. Första gången val äger rum ska tre ledamöter väljas för endast ett år.

 

 • 18 STYRELSE – Uppgifter

 

Styrelsen ska företräda föreningen. Den förvaltar föreningens tillgångar, svarar för dess angelägenheter och verkställer fiskestämmans beslut.

 

Styrelsen får även utöva fiskevårdsområdets rätt att som målsägande anmäla olovligt fiske till åtal samt i övrigt arbeta för beivrande av olaga fiske.

 

Om någon som har rätt att fiska inom fiskevårdsområdet fiskar i strid mot förbud eller villkor som enligt stadgarna eller fiskestämmans beslut gäller för fisket i området ska fiskevårdsområdesföreningen ta ut en kontrollavgift enligt 31 § – 38 § lagen om fiskevårdsområden. De närmare villkoren för kontrollavgiften fastställs av fiskestämman.

 

Det åligger styrelsen särskilt att :

 

∙ till fiskestämman lämna förslag till regler för fiskets vård och

  bedrivande (förvaltnings- och utvecklingsplan).

∙ själv eller genom den styrelsen utser utfärda och utlämna fiskekort till

  allmänheten.

∙ genomföra eller arbeta för genomförandet av nödvändiga åtgärder för

  ändamålsenlig förvaltning, fiskevård och fisketillsyn.

∙ kalla till fiskestämma

∙ bereda väckta motioner

∙ årligen till ordinarie fiskestämma lämna förvaltningsberättelse över

  föreningens verksamhet och ekonomi.

∙ svara för att fiskerättsförteckningen hålls aktuell.

 

 • 19 STYRELSE – Beslutsförhet

 

Styrelsesammanträde ska anses behörigen utlyst om kallelse skett i enlighet med § 22. Även om kallelsen inte skett på detta sätt ska sammanträdet anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig.

 

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter inkl. ordförande är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta röstande stöder. Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning och för andra frågor gäller den mening som ordföranden biträder.

 

 • 20 STYRELSE – Reservation

 

Styrelseledamot som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslut i ärendet. Sådan reservation ska anmälas i samband med beslutet och protokollföras.

 

 • 21 STYRELSE – Protokoll

 

Vid styrelsens sammanträde ska föras protokoll. Det ska uppta datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av respektive ärende, styrelsens beslut samt anmälda reservationer. Protokollet ska justeras av ordföranden eller den som vid ordförandens frånvaro lett sammanträdet.

 

 

 • 22 STYRELSE – Kallelse mm

 

Kallelse till styrelsesammanträde ska innehålla uppgift om förekommande ärenden och lämnas till ledamöterna minst fem dagar före sammanträdet. Information om sammanträdet ska samtidigt lämnas till suppleanterna.

 

Ledamot som är förhindrad att närvara ska genast meddela detta till ordföranden. Ordföranden ska då omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe.

 

Suppleant som inte tjänstgör har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdet men har ej rösträtt.

 

 • 23 FIRMATECKNING

 

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassaförvaltaren var för sig.

 

 • 24 RÄKENSKAPSÅR

 

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1 – 31/12

 

Räkenskaperna ska avlämnas till revisorerna senast åtta veckor efter räkenskapsårets utgång.

 

 • 25 REVISION

 

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska medlemmarna på ordinarie fiskestämma utse två revisorer och minst en revisors suppleanter. De väljs för ett år i taget.

 

Revisionsberättelse ska av revisorerna överlämnas till styrelsen senast två veckor före ordinarie fiskestämma.

 

Revisorerna får när som helst under verksamhetsåret ta del av protokoll, räkningar och andra handlingar som rör föreningens verksamhet.

 

 • 26 ÖVERKLAGANDE AV BESLUT

 

Om rätt att överklaga beslut fattade på fiskestämma eller av föreningens styrelse finns bestämmelser i 39 – 42 § lagen om fiskevårdsområden.

 

 • 27 STADGEÄNDRING

 

Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas vid två på varandra följande fiskestämmor, varav minst en ordinarie.

 

För beslut om ändring av stadgarna i de hänseenden som anges i 16 § lagen om fiskevårdsområden, d v s stadgarnas § 1 – 10, erfordras prövning av länsstyrelsen. I sådant fall behövs inte mer än ett stämmobeslut.

 

 • 28 UPPLÖSNING

 

Föreningen kan upplösas genom beslut av länsstyrelsen. Bestämmelser om förfarandet samt om fördelning av föreningens tillgångar finns i lagen om fiskevårdsområden.

 

 • 29 ANTAGANDE AV STADGARNA

 

Dessa stadgar har antagits av fiskestämman den 2018-??-??

 

 • 30 FASTSTÄLLANDE AV STADGARNA

 

Fiskevårdsområdet har bildats genom beslut av länsstyrelsen i Jönköpings län, den 1986-03-19. Länsstyrelsen har därvid fastställt §§ 1 – 10 i föreliggande stadgar.  

 

Protokoll från fiskestämma 2017

Protokoll fört vid ordinarie fiskestämma med Bellens fiskvårdsområdesförening 2017-03-30

 

 • 13  medlemmar var närvarande på stämman.

 

 • 1  Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

 

 • 2  Val av ordf. sekr.

Till ordförande för stämman valdes Göran Silfverhielm, och till sekreterare Johan Wede.

 

 • 3 Val justeringsmän

Till justeringsmän och rösträknare valdes Karl-Axel Borg och Lennart Gustavsson.

 

 • 4  Dagordning

Dagordningen godkändes.

 

 • 5 Kallelse   

Stämman godkände att årsmötet utlysts på ett stadgeenligt sätt.

En kallelse per fastighet har skickats ut, samt info. på hemsidan.

 

 • 6 Styrelsens berättelse  

Styrelsens årsberättelse föredrogs och godkändes. Ex. på händelser.

 • Kräftfisket har av många upplevts som ngt bättre än föregående år. Dock många små kräftor på många håll.
 • Fiskljuse har observerats i tre boträd.
 • Försäljningen av fiskekort har varit bra under året och nått den högsta försäljningen någonsin. Antalet utlänska köpare är ca. 50% och försäljningen genom I-fiske fortsätter att öka till drygt 20% (ca.10%  2015)
 • Ett stort antal skarvar har observerats vid sjön under året. Dock inga skarvbon med ungar i.
 • Vattenståndet har under 2016 minskat till att som mest ligga 70-80 cm under normal nivå. Nivån vid årsskiftet var fortfarande under den normala, efter en regnfattig höst och vinter.

 

 • 7 Kassarapport  

Kassarapporten föredrogs och godkändes. Ingående behållning var 71760:- och utgående behållning till 2017 är 89716:- vilket innebär en ökning under året med ca 18000:-

Revisorerna önskade en förteckning över föreningens tillgångar som betingar ett större värde som båtar, motorer etc. Styrelsen fick i uppdrag att göra en förteckning till nästkommande stämma.

 

 • 8 Ansvarsfrihet  

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

 • 9 Arvoden

Arvoden till styrelsen beslöts vara oförändrat 750:- för ordförande, kassör och sekreterare.

 

 • 10 Val ordförande

Till ordförande för ett år omvaldes Göran Silfverhielm.

 

 • 11 Val styrelse

Till styrelseledamöter för två år omvaldes Ulrik Karlborg, Tore Karlsson och Mats Landen.  

 

 • 12 Val suppleanter

Till styrelsesuppleanter för två år omvaldes Gösta Karlsson, Gunnar Dahlen och Åke Hermansson.

 

 • 13 Val revisorer

Till revisorer för ett år omvaldes Thomas Markusson och Margaretha Thorsson.

 

 • 14 Val revisorsuppleant

Till revisorsuppleant för ett år valdes Kjell Markusson. (nyval)

 

 • 15 Valberedning

Till valberedning för ett år omvaldes Karl-Axel Johansson (sammankallande) Lennart Karlsson och Ingvar Gynnerstedt.

 

 • 16 Motioner

Inga motioner har inkommit under året.

 

 • 17 Fiskekortspriser

Fiskekortspriserna diskuterades och stämman beslöt minska antalet kort genom att ta bort månadskort och säsongskort. Samtidigt höjs priset för veckokort från 150:-/vecka till 200:-. Motiveringen är att ta ut ett högre pris för turister som löser för en eller två veckor, men har kvar ett relativt bra pris för närboende som löser årskort.

Nya priserna enl nedan.

Dag 60:-
Vecka 200:-
År 300:-
År med gäst 400:-

Provisionen till fiskekortssäljarna beslöts vara oförändrat 10%

 

 • 18 Priser för båt och motor.

Mötet beslutade att ha kvar gällande priser för båt och motor enl. nedan.

Båt 150:-/dygn

Båt 350:-/vecka

Båt + motor 350:-/dygn

Provisionen beslöts vara oförändrat 50%.

 

 • 19 Kräftfisket 2017

Kräftfisket 2017 beslöts pågå mellan Onsdag 2:e Augusti  kl:17:00 till 30:e September, med minimimåttet 10 cm på kräftorna.

 

 • 20 Årsmöte Länsförbundet –Fiskevattenägarna.

Länsförbundets årsmöte hålls i Norra Sandsjö 11:e April kl 19:00 Medlemmar som är intresserade att följa med kontaktar Göran Silfverhielm.

 

 • 21 Utbildning fisketillsyningsmän

En kurs för fisketillsyningsmän kommer troligen anordnas under hösten i Eksjöområdet då intresset varit stort i intilliggande FVO. Vi ser gärna att fler fiskevattenägare utbildar sig och styrelsen tar gärna emot tips på intressenter.

 

 • 22 Övrigt
 1. Skarvbeståndet i Bellen verkar under året inte ökat. Ett flertal skarvar har noterats i sjön men inga fasta boplatser har konstaterats.
 2. Reningsverket i Bellö har tagits ur drift och Peter Johansson på Emåförbundet ser det som positivt för sjön med minskade utsläpp av microplast, läkemedelsrester, fosfor etc.
 3. Inälvsmask i gäddor har noterats i under året. Efter analys av statens veterinäranstalt har det konstaterats att det rör sig om en mask som är ofarlig för människor och är vanligt förekommande i Europa. Den är dock svår att bli av med.
 4. Det låga vattenståndet beror på att det saknas i princip en hel årsnederbörd (500 m.m) Med ett miskat utsläpp ur sjön med en ökad fyllningsgrad som följd, räknar Peter Johansson på Emåförbundet att normal nivå för årstiden skall uppnås under Maj månad. Vi ställer oss dock tveksamma till det om det inte kommer osedvanligt mycket regn närmaste tiden.

 

 • 23 Nya stadgar

Då banken vill att föreningen skaffar ett organisations nummer från skatteverket, måste vi ändra stadgarna. För att ändra stadgarna måste vi enl. §27 i nuvarande stadgar besluta vid två efter varandra stämmor där en är ordinarie. En genomgång på nytt förslag på stadgar gjordes under mötet där styrelsen gör ändringar enl. mötets önskemål. Ett reviderat förslag på de nya stadgarna skall skickas ut till fiskevattenägarna samt läggs ut på hemsidan tillsammans med de gamla, så alla fiskevattenägare kan ta del av förändringarna. En ny extrainkallad stämma genomförs under hösten 2017 så de nya stadgarna kan beslutat vid ordinarie stämma 2018.

 • 24 Avslutning

Mötet avslutades och föreningen bjöd till fika på föreningens bekostnad.