Etikettarkiv: protokoll

Protokoll från fiskestämma 2017

Protokoll fört vid ordinarie fiskestämma med Bellens fiskvårdsområdesförening 2017-03-30

 

 • 13  medlemmar var närvarande på stämman.

 

 • 1  Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

 

 • 2  Val av ordf. sekr.

Till ordförande för stämman valdes Göran Silfverhielm, och till sekreterare Johan Wede.

 

 • 3 Val justeringsmän

Till justeringsmän och rösträknare valdes Karl-Axel Borg och Lennart Gustavsson.

 

 • 4  Dagordning

Dagordningen godkändes.

 

 • 5 Kallelse   

Stämman godkände att årsmötet utlysts på ett stadgeenligt sätt.

En kallelse per fastighet har skickats ut, samt info. på hemsidan.

 

 • 6 Styrelsens berättelse  

Styrelsens årsberättelse föredrogs och godkändes. Ex. på händelser.

 • Kräftfisket har av många upplevts som ngt bättre än föregående år. Dock många små kräftor på många håll.
 • Fiskljuse har observerats i tre boträd.
 • Försäljningen av fiskekort har varit bra under året och nått den högsta försäljningen någonsin. Antalet utlänska köpare är ca. 50% och försäljningen genom I-fiske fortsätter att öka till drygt 20% (ca.10%  2015)
 • Ett stort antal skarvar har observerats vid sjön under året. Dock inga skarvbon med ungar i.
 • Vattenståndet har under 2016 minskat till att som mest ligga 70-80 cm under normal nivå. Nivån vid årsskiftet var fortfarande under den normala, efter en regnfattig höst och vinter.

 

 • 7 Kassarapport  

Kassarapporten föredrogs och godkändes. Ingående behållning var 71760:- och utgående behållning till 2017 är 89716:- vilket innebär en ökning under året med ca 18000:-

Revisorerna önskade en förteckning över föreningens tillgångar som betingar ett större värde som båtar, motorer etc. Styrelsen fick i uppdrag att göra en förteckning till nästkommande stämma.

 

 • 8 Ansvarsfrihet  

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

 • 9 Arvoden

Arvoden till styrelsen beslöts vara oförändrat 750:- för ordförande, kassör och sekreterare.

 

 • 10 Val ordförande

Till ordförande för ett år omvaldes Göran Silfverhielm.

 

 • 11 Val styrelse

Till styrelseledamöter för två år omvaldes Ulrik Karlborg, Tore Karlsson och Mats Landen.  

 

 • 12 Val suppleanter

Till styrelsesuppleanter för två år omvaldes Gösta Karlsson, Gunnar Dahlen och Åke Hermansson.

 

 • 13 Val revisorer

Till revisorer för ett år omvaldes Thomas Markusson och Margaretha Thorsson.

 

 • 14 Val revisorsuppleant

Till revisorsuppleant för ett år valdes Kjell Markusson. (nyval)

 

 • 15 Valberedning

Till valberedning för ett år omvaldes Karl-Axel Johansson (sammankallande) Lennart Karlsson och Ingvar Gynnerstedt.

 

 • 16 Motioner

Inga motioner har inkommit under året.

 

 • 17 Fiskekortspriser

Fiskekortspriserna diskuterades och stämman beslöt minska antalet kort genom att ta bort månadskort och säsongskort. Samtidigt höjs priset för veckokort från 150:-/vecka till 200:-. Motiveringen är att ta ut ett högre pris för turister som löser för en eller två veckor, men har kvar ett relativt bra pris för närboende som löser årskort.

Nya priserna enl nedan.

Dag 60:-
Vecka 200:-
År 300:-
År med gäst 400:-

Provisionen till fiskekortssäljarna beslöts vara oförändrat 10%

 

 • 18 Priser för båt och motor.

Mötet beslutade att ha kvar gällande priser för båt och motor enl. nedan.

Båt 150:-/dygn

Båt 350:-/vecka

Båt + motor 350:-/dygn

Provisionen beslöts vara oförändrat 50%.

 

 • 19 Kräftfisket 2017

Kräftfisket 2017 beslöts pågå mellan Onsdag 2:e Augusti  kl:17:00 till 30:e September, med minimimåttet 10 cm på kräftorna.

 

 • 20 Årsmöte Länsförbundet –Fiskevattenägarna.

Länsförbundets årsmöte hålls i Norra Sandsjö 11:e April kl 19:00 Medlemmar som är intresserade att följa med kontaktar Göran Silfverhielm.

 

 • 21 Utbildning fisketillsyningsmän

En kurs för fisketillsyningsmän kommer troligen anordnas under hösten i Eksjöområdet då intresset varit stort i intilliggande FVO. Vi ser gärna att fler fiskevattenägare utbildar sig och styrelsen tar gärna emot tips på intressenter.

 

 • 22 Övrigt
 1. Skarvbeståndet i Bellen verkar under året inte ökat. Ett flertal skarvar har noterats i sjön men inga fasta boplatser har konstaterats.
 2. Reningsverket i Bellö har tagits ur drift och Peter Johansson på Emåförbundet ser det som positivt för sjön med minskade utsläpp av microplast, läkemedelsrester, fosfor etc.
 3. Inälvsmask i gäddor har noterats i under året. Efter analys av statens veterinäranstalt har det konstaterats att det rör sig om en mask som är ofarlig för människor och är vanligt förekommande i Europa. Den är dock svår att bli av med.
 4. Det låga vattenståndet beror på att det saknas i princip en hel årsnederbörd (500 m.m) Med ett miskat utsläpp ur sjön med en ökad fyllningsgrad som följd, räknar Peter Johansson på Emåförbundet att normal nivå för årstiden skall uppnås under Maj månad. Vi ställer oss dock tveksamma till det om det inte kommer osedvanligt mycket regn närmaste tiden.

 

 • 23 Nya stadgar

Då banken vill att föreningen skaffar ett organisations nummer från skatteverket, måste vi ändra stadgarna. För att ändra stadgarna måste vi enl. §27 i nuvarande stadgar besluta vid två efter varandra stämmor där en är ordinarie. En genomgång på nytt förslag på stadgar gjordes under mötet där styrelsen gör ändringar enl. mötets önskemål. Ett reviderat förslag på de nya stadgarna skall skickas ut till fiskevattenägarna samt läggs ut på hemsidan tillsammans med de gamla, så alla fiskevattenägare kan ta del av förändringarna. En ny extrainkallad stämma genomförs under hösten 2017 så de nya stadgarna kan beslutat vid ordinarie stämma 2018.

 • 24 Avslutning

Mötet avslutades och föreningen bjöd till fika på föreningens bekostnad.